REKLAMAČNÍ ŘÁD A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Reklamace řešíme s cílem maximálně vyjít vstříc Vašim potřebám a požadavkům.

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 • Kupující je povinen se seznámit se VŠEOBECNÝMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI a s REKLAMAČNÍM ŘÁDEM před uskutečněním objednávky a je povinen poskytnout prodejci nezbytnou součinnost při vyřizování reklamace.
 • Souhlas s reklamačním řádem a seznámení se s ním stvrzuje zákazník odesláním objednávky, provedením platby na účet nebo převzetím zboží od přepravce.
 • Kupujícím je buď spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen “Kupující-spotřebitel“) nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující–podnikatel“). Kupující–spotřebitel a Kupující–podnikatel jsou dále společně označováni jako „Kupující“.
II. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

 • Má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
 • Se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.
 • Věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.
 • Je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
 • Věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

III. ZÁRUKA ZA JAKOST

 • Prodejce poskytuje Kupujícímu-spotřebiteli záruku za jakost předmětu koupě v délce trvání 24 měsíců od převzetí zboží a všechny záruku garantované spotřebiteli občanským zákoníkem.
 • Prodejce poskytuje Kupujícímu-podnikateli záruku za jakost předmětu koupě v délce trvání 12 měsíců od převzetí zboží, přičemž lze reklamovat pouze vady, které mělo zboží v okamžiku převzetí.
 • Jako doklad o záruce je ke každému zakoupenému zboží vystaven doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).
 • Kupující je povinnen překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí a případně prodávajícímu oznámit vadu ihned, jakmile ji zjistí.
 • K reklamačnímu řízení bude přijato pouze kompletní zboží s přiloženým dokladem o koupi, fakturou či jiným dokladem stvrzujícím nákup u prodejce. Reklamaci je možné uplatnit e-mailem nebo telefonicky a to na adrese:

SEMET s.r.o.
Řehákova 1221
Červený Kostelec, 549 41 
Tel: 491 401 420
email: stroje@semet.cz

 • Zboží nelze reklamovat, jestliže byl vadný stav způsoben:
  • použitím výrobku pro jiné účely než ke kterým je určen
  • nesprávným skladováním výrobku
  • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním údržby
  • běžným používáním výrobku
  • mechanickým poškozením zboží
  • provedením nekvalifikovaného zásahu změnou parametrů
  • používáním zboží v podmínkách nevyhovujích svojí teplotou, prašností, vlhkostí, nebo chemickými a mechanickými vlivy prostředí 
  • přírodními živly nebo vyšší mocí
 • V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

IV. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 • Zákazník neprodleně informuje prodejce o zjištění vadného stavu výrobku.
 • Zákazník zašle vadné zboží, doručený doklad a popis vady na adresu prodejce.
 • Náklady spojené s doručením vadného zboží hradí zákazník.
 • Prodejce je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží zákazníkem zpět.
 • V případě potřeby je možné požádat zákazníka o souhlas s prodloužením 30denní lhůty o dalších 30 dnů.
 • Zákazník bude o vyřízení reklamace informován telefonicky, emailem nebo písemně ve stanovené lhůtě.
 • Prodejce si vyhrazuje právo nepřijmout zásilky s dobírkou či doručované jiným způsobem než je stanovený v tomto reklamačním řádu.

Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí Zboží do reklamace, pokud je Zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.

PODMÍNKY PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ A ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

I. UPRAVENÉ ZBOŽÍ DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA

 • 5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
II. ODSTOUPENÍ KUPUJÍCÍHO OD KUPNÍ SMLOUVY
 • 5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího stroje@semet.cz.
 • 5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
III. VRÁCENÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ
 • 5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • 5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
IV. ODSTOUPENÍ PRODÁVAJÍCÍHO OD KUPNÍ SMLOUVY
 • 5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
V. DAROVACÍ SMLOUVA
 • 5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

upravit předvolby